مهم، آموختن بازی است. ما همه دانشجویان این بازی هستیم – روی کین

It’s all about learning the game. I think we’re all students of the game – Roy Keane
  • آرشیو مرداد 7, 1399 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)